Kế hoạch về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 18/08/2023
Lượt xem: 4594
100%

Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong đó cần coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thuyết phục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính.

+ Hoàn thành xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC; giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC; xây dựng phương án điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ, gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

+ Triển khai xây dựng Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gắn với đơn vị hành chính; xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị gắn với đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; xây dựng đề án, kế hoạch hoàn thiện tiêu chí và trình phê duyệt, công nhận đạt tiêu chí phân loại đô thị cấp huyện, cấp xã đã được quy hoạch.

sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh hưng yên

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

+ Hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh ĐVHC cấp huyện, cấp xã nêu tại phần 1, mục II của Kế hoạch.

+ Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Giải quyết chế độ, chính sách cán bộ, công chức dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù (nếu có) tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Hoàn thành quy hoạch đô thị tỉnh Hưng Yên, phương án phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên là thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

+ Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 ở những ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

+ Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

+ Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026-2030 (theo chỉ đạo của Trung ương).

Nội dung chi tiết, xem tại Kế hoạch số 130/KH-UBND.


- LV -