Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Hào đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở

Đăng ngày 06/09/2016
Lượt xem: 17595
100%
Để thực hiện tốt Kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 22.01.2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy năm 2016 là  “Năm phát triển đoàn viên”. Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Hào đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ thường xuyên xuống cơ sở để nắm vững số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện và nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để có các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng doanh nghiệp.
Chủ động gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp trao đổi để Người sử dụng lao động hiểu về vai trò của tổ chức công đoàn, đó là Công đoàn không chỉ bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động mà còn giáo dục NLĐ có ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất, vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Từ đó nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của NSDLĐ trong việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, tiếp đến tuyên truyền để NLĐ hiểu và tự nguyện làm đơn gia nhập tổ chức công đoàn. 6 tháng đầu năm 2016, các cấp công đoàn trong huyện đã tuyên truyền, vận động, kết nạp 482 đoàn viên, thành lập mới 03 công đoàn cơ sở.
Tuy nhiên công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gặp khó khăn: Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn là các doanh nghiệp nhỏ (dưới 20 lao động); lao động không ổn định; tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp không đủ việc làm, lao động chủ yếu hợp đồng theo mùa vụ. Để thực hiện được chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đặt ra ngày càng cao. Muốn thực hiện tốt chức năng của mình, tổ chức công đoàn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Thường xuyên khảo sát thực tế. Thông qua khảo sát, tổ chức phân loại các đơn vị, doanh nghiệp theo ngành nghề, quy mô,... để có kế hoạch đối thoại với người lao động phù hợp, để người lao động hiểu rõ hơn về tổ chức, các chức năng của tổ chức công đoàn. Đồng thời, qua đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để thực hiện tốt hơn công việc của tổ chức, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Từ đó, tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn” để tổ chức công đoàn thực hiện chăm lo, bảo vệ cho người lao động trong các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh./.

Tin liên quan: