Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2008-2013

Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong hoạt động của các cấp, các ngành nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng, làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh trong xã hội. Báo cáo chính trị đại hội X Công đoàn Việt Nam đã xác định: "Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Kiện toàn bộ máy Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp để đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn được giao".

Quán triệt tinh thần trên, trong nhiệm kỳ qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, trong đó có hoạt động công tác kiểm tra Công đoàn. Toàn tỉnh hiện có 1.271 CĐCS, trong đó có: 457 UBKT với 1.372 ủy viên (nữ 491, chiếm 35,7%). Ngoài ra, có trên 800 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cơ sở, có dưới 30 đoàn viên được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra.Trong nhiệm kỳ qua, UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 712 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phát hiện và thực hiện kiểm tra được 122 cuộc có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn; kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách công đoàn được 636 cuộc, kiến nghị truy thu trên 1 tỷ đồng về ngân sách Công đoàn; đã tiếp 53 lượt CNVCLĐ đến khiếu nại, tố cáo và nhận 114 đơn thư, đã có 52 đơn đủ điều kiện thụ lý đã được Công đoàn các cấp giải quyết và tham gia giải quyết, không để tồn đọng đơn thư ở các cấp công đoàn. 
Qua kiểm tra cho thấy, công đoàn các cấp đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chỉ  thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của công đoàn cấp trên. Hưởng ứng tháng ATVSLĐ-PCCN, Tháng công nhân đã có 100% Công đoàn các cấp tổ chức được nhiều các hoạt 
Động thiết thực như Hội thi, Hội diễn, văn nghệ, thể dục thể thao, phát động thi đua, tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được diễn ra sôi nổi trong các cấp Công đoàn..; Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đến CNVC,LĐ được quan tâm, chú trọng bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa đài, Bản tin "Lao động và công đoàn" được gửi miễn phí tới các CĐCS, đặc biệt việc chỉ đạo thành lập mô hình tổ tự quản công nhân khu nhà trọ ở LĐLĐ các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang đã thu hút được đông đảo CNLĐ tham gia. 
Đại hội Công đoàn các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nên các CĐCS được kiểm tra tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định; việc thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên được thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Đối tượng kết nạp vào tổ chức công đoàn, có đơn, được BCH họp ra quyết định kết nạp. Công tác phát triển đoàn viên được thực hiện đúng đối tượng, thủ tục kết nạp đoàn viên được đảm bảo; việc cấp phát thẻ đoàn viên được các Công đoàn triển khai kịp thời; công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc kịp thời, việc chấm điểm phân loại hoạt động UBKT, việc công nhận CĐCS vững mạnh hàng năm được thực hiện nghiêm túc; Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Đại hội CNVCLĐ, Hội nghị Người lao động theo qui định; chỉ đạo CĐCS ngoài quốc doanh xây dựng và tổ chức thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể theo trình tự quy định, tham gia vào các Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 
Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 về việc ban hành quy định Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong nhiệm kỳ, các đơn thư gửi tới các cấp Công đoàn đều có nội dung đề nghị Công đoàn can thiệp, bảo vệ quyền lợi về chế độ hưu trí, thôi việc, chế độ tai nạn lao động, sử dụng đất tại các khu tập thể, về thi hành án dân sự...Kết quả đã có 28 trường hợp được giải quyết chế độ thôi việc được nhận sổ BHXH, 04 trường hợp được giải quyết chế độ hưu trí đúng quy định, 02 trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động và 17 người được hưởng các quyền lợi khác. 
Hàng năm, UBKT Công đoàn các cấp đều đã phân loại đánh giá hoạt động của UBKT, chất lượng hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp được nâng lên, số UBKT xếp loại trung bình, yếu giảm: Năm 2008 có 233 UBKT Công đoàn xếp loại, trong đó có 50 UBKT công đoàn xếp loại xuất sắc (chiếm 21,5%); Đến năm 2012 có 450 UBKT Công đoàn xếp loại, trong đó có 165 UBKT Công đoàn xếp loại xuất sắc (chiếm 36,6%), 
Có thể nói trong nhiệm kỳ qua Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm. Trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện kiểm tra thường xuyên và các cuộc kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; phát hiện ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ cấp trên; Thực hiện việc quản lý thu - chi tài chính, tài sản CĐ từng bước đi vào nền nếp. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiện quả Nghị quyết 20 khoá X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”.
Tuy nhiên, qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vẫn còn một số Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, nên việc thực hiện chính sách đối với người lao động ở một số doanh nghiệp chưa kịp thời. Một số CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước hoạt động Công đoàn chưa rõ nét; một số nơi sau đại hội chưa xây dựng Quy chế hoạt động BCH, BTV, chưa sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan đơn vị để hoạt động. Chế độ thông tin báo cáo còn chậm, các cuộc kiểm tra kết luận còn chung chung, công tác lập dự toán và giao kế hoạch dự toán của một số công đoàn còn chưa sát với thực tế dẫn đến tình trạng thất thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn né tránh, ngại va chạm, nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra có lúc chưa được quan tâm, chú trọng nên một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế về nghiệp vụ. 
Để công tác kiểm tra công đoàn trong những năm tới đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu hiện nay, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 
- Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp cần quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo UBKT hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
- Tiếp tục tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra và nhiệm vụ của UBKT Công đoàn, sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Công đoàn.
 - Cơ cấu đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ năng lực, tinh thông nghiệp vụ, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong công tác, luật pháp, tài chính..., luôn tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Hàng năm, xây dựng được chương trình hoạt động, kế hoạch kiểm tra; Xây dựng Quy chế làm việc chặt chẽ gắn với chương trình làm việc phù hợp với đặc thù của đơn vị. 
- Để công tác kiểm tra thực sự trở thành công cụ quan trọng của lãnh đạo quản lý, kết quả kiểm tra phải được đánh giá khách quan, trung thực, chính xác, được xử lý nghiêm minh. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính đồng cấp và đột xuất quỹ tiền mặt. 
- Thực hiện phân loại Ủy ban kiểm tra hàng năm chính xác và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt. 
- Hoạt động kiểm tra phải luôn linh hoạt, đổi mới phương pháp, nội dung, quy trình kiểm tra. Công tác kiểm tra cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ, đồng thời hàng năm cần được được nghiêm túc tổng kết đánh giá để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để hoạt động tốt hơn. Nhằm đưa hoạt động công tác kiểm tra Công đoàn trong tỉnh ngày càng có chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn trong tỉnh vững mạnh./.
 

LIÊN KẾT WEBSITE