Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; Chuyên đề năm 2022 trong cán bộ công đoàn các cấp

Trong hai ngày 15,16/10/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” trong cán bộ công đoàn các cấp.

Các đại biểu dự Hội nghị

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phạm Văn Nghệ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên chức tỉnh, CĐ các Khu công nghiệp tỉnh.

Đ/c Phạm Văn Nghệ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên truyền đạt các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Nghệ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy gồm:

Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”;

Kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới’;

Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề chính trị nội bộ của Đảng”;

Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung;

Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng;

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 30/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ;

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng;

Nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước;

Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương;

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh;

Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 24/03/2022 của Ban Thường vụ về Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các Nghị quyết, văn bản của Đảng;

Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 ở tỉnh Hưng Yên;

Hội nghị còn được nghe chuyên viên của Sở Thông tin truyền thông giới thiệu về Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; nhiệm vụ của các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên với công tác chuyển đổi số.

Đ/c Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc  Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt đến cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh nghiêm túc trong học tập, tập trung nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương quản lý bằng hình thức phù hợp. Phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo đưa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống./.

                                                                                 Th/h: Quang Long ( Ban TG – NC)

Đang online : 37
Đã truy cập : 631709

LIÊN KẾT WEBSITE