Lịch thi đấu cầu lông 2015

.

GIẢI CẦU LÔNG CNVC - LĐ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2015
LỊCH THI ĐẤU
 
 
* Thời gian:  Buổi sáng: Từ 7h30        -         Buổi chiều: Từ 13h30
* Chú ý: - Các VĐV đến trước khi thi đấu 15’, sau 5 phút và 03 lần gọi tên VĐV nào không có mặt tại sân thi đấu thì coi như bỏ cuộc.
                - Các trận thi đấu cơ bản theo thứ tự, khi có sự thay đổi thì BTC sẽ thông báo sau.
 
TT Nội dung Nhóm tuổi Tên các đôi VĐV gặp nhau Mã trận
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2015
1 Đôi nam I Linh + Thương (KC) gặp Trung + Hưởng (MH) 1-2A
 2 Trung + Tá (PC) gặp Khánh + Hậu (GDĐT) 1-2B
3 Tuyến + Ánh (YM) gặp Khánh + Nam (NN0PTNT) 1-4C
4 Tuấn + Hải (GTVT) gặp Nam + Hiệp (KCN) 2-3C
5 Đôi nam II Anh + Định (CĐVC) gặp Dũng + Dương (LĐLĐ) 1-2A
6 Đức + Thuân (Y Tế) gặp Lam + Dũng (KĐ) 1-4B
7 Hiển + Dũng (YM) gặp Hà + Nam (VG) 2-3B
8 Xuyên + Kiên (AT) gặp Hiển + Anh (VL) 1-4C
9 Hữu + Tài (TPHY) gặp Nam + Tuất (XD) 2-3C
10 Đôi nam nữ I Hùng + Nguyệt (GTVT) gặp Thắng + Phương (CT) 1-2A
11 Dần + Thủy (KĐ) gặp Nghĩa + Thu (KCN) 1-4B
12 Đoàn + Trang (AT) gặp Trung + Hằng (MH) 2-3B
13 Đôi nam nữ II Ngọc + Mỹ (GDĐT) gặp Huy + Lan (VG) 1-2A
14 Việt + Lý (TPHY) gặp Tuấn + Hường (TL) 1-4B
15 Đạt + Lâm (LĐLĐ) gặp Đương + Mỵ (VL) 2-3B
16 Đôi nữ I Huyền+ Hồng(NN0PTNT) gặp Nhung + Kha (KCN) 1-4
17 Hương + Bích (GDĐT) gặp Hương + Giang (MH) 2-3
18 Đôi nữ II Mỹ + Trang (VL) gặp Nhung + Linh (CĐVC) 1-2A
19 Chinh + Yến (Y Tế) gặp Thúy + Hồng (KC) 1-2B
20 Đôi nam IV Khanh + Thi (Y Tế) gặp Vinh + Ngọc (TPHY) 1-4
21 Trọng + Mạnh (AT) gặp Hiệu + Vinh (KC) 2-3
22 Đôi nam nữ III Phong + Toan (KC) gặp Hồng + Hà (NN0PTNT) 1-4
23 Huy + Miện (VL) gặp Khôi + Thìn (Y Tế) 2-3
24 Đôi nam III Tứ + Báu (PC) gặp Bắc + Hải (CĐVC) 1-2
25 Đôi nữ III Sâm + Bẩy (KC) gặp Nhẫn + Hậu (TPHY) 1-2
26 Đôi nam I Đồng + Hà (Y Tế) gặp Linh + Thương (KC) 3-1A
27 Minh + Đồi (XD) gặp Trung + Tá (PC) 3-1B
28 Tuyến + Ánh (YM) gặp Nam + Hiệp (KCN) 1-3C
29 Khánh + Nam (NN0PTNT) gặp Tuấn + Hải (GTVT) 4-2C
30 Đôi nam II Thanh + Thành (KCN) gặp Anh + Định (CĐVC) 3-1A
31 Đức + Thuân (Y Tế) gặp Hà + Nam (VG) 1-3B
32 Lam + Dũng (KĐ) gặp Hiển + Dũng (YM) 4-2B
33 Xuyên + Kiên (AT) gặp Nam + Tuất (XD) 1-3C
34 Hiển + Anh (VL) gặp Hữu + Tài (TPHY) 4-2C
35 Đôi nam nữ I Phúc + Yến (CĐVC) gặp Hùng + Nguyệt (GTVT) 3-1A
36 Dần + Thủy (KĐ) gặp Trung + Hằng (MH) 1-3B
37 Nghĩa + Thu (KCN) gặp Đoàn + Trang (AT) 4-2B
38 Đôi nam nữ II Bảo + Hằng (CĐVC) gặp Ngọc + Mỹ (GDĐT) 3-1A
39 Việt + Lý (TPHY) gặp Đương + Mỵ (VL) 1-3B
40 Tuấn + Hường (TL) gặp Đạt + Lâm (LĐLĐ) 4-2B
41 Đôi nữ I Anh + Hương (Y Tế) gặp Hương + Giang (MH) 5-3
42 Huyền+ Hồng(NN0PTNT) gặp Hương + Bích (GDĐT) 1-2
43 Đôi nữ II Lan + Dung (TL) gặp Mỹ + Trang (VL) 3-1A
44 Tĩnh + Huệ (AT) gặp Chinh + Yến (Y Tế) 3-1B
45 Đôi nam IV Khanh + Thi (Y Tế) gặp Hiệu + Vinh (KC) 1-3
46 Vinh + Ngọc (TPHY) gặp Trọng + Mạnh (AT) 4-2
47 Đôi nam nữ III Phong + Toan (KC) gặp Khôi + Thìn (Y Tế) 1-3
48 Hồng + Hà (NN0PTNT) gặp Huy + Miện (VL) 4-2
49 Đôi nam III Trung + Oai (KC) gặp Tứ + Báu (PC) 3-1
50 Đôi nữ III Điềm + Thảo (Y Tế) gặp Sâm + Bẩy (KC) 3-1
51 Đôi nam I Trung + Hưởng (MH) gặp Đồng + Hà (Y Tế) 2-3A
52 Khánh + Hậu (GDĐT) gặp Minh + Đồi (XD) 2-3B
53 Tuyến + Ánh (YM) gặp Tuấn + Hải (GTVT) 1-2C
54 Nam + Hiệp (KCN) gặp Khánh + Nam (NN0PTNT) 3-4C
55 Đôi nam II Dũng + Dương (LĐLĐ) gặp Thanh + Thành (KCN) 2-3A
56 Đức + Thuân (Y Tế) gặp Hiển + Dũng (YM) 1-2B
57 Hà + Nam (VG) gặp Lam + Dũng (KĐ) 3-4B
58 Xuyên + Kiên (AT) gặp Hữu + Tài (TPHY) 1-2C
59 Nam + Tuất (XD) gặp Hiển + Anh (VL) 3-4C
60 Đôi nam nữ I Thắng + Phương (CT) gặp Phúc + Yến (CĐVC) 2-3A
61 Dần + Thủy (KĐ) gặp Đoàn + Trang (AT) 1-2B
62 Trung + Hằng (MH) gặp Nghĩa + Thu (KCN) 3-4B
63 Đôi nam nữ II Huy + Lan (VG) gặp Bảo + Hằng (CĐVC) 2-3A
64 Việt + Lý (TPHY) gặp Đạt + Lâm (LĐLĐ) 1-2B
65 Đương + Mỵ (VL) gặp Tuấn + Hường (TL) 3-4B
Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2015
66 Đôi nữ I Nhung + Kha (KCN) gặp Hương + Bích (GDĐT) 4-2
67 Anh + Hương (Y Tế) gặp Huyền+ Hồng(NN0PTNT) 5-1
68 Đôi nữ II Nhung + Linh (CĐVC) gặp Lan + Dung (TL) 2-3A
69 Thúy + Hồng (KC) gặp Tĩnh + Huệ (AT) 2-3B
70 Đôi nam IV Khanh + Thi (Y Tế) gặp Trọng + Mạnh (AT) 1-2
71 Hiệu + Vinh (KC) gặp Vinh + Ngọc (TPHY) 3-4
72 Đôi nam nữ III Phong + Toan (KC) gặp Huy + Miện (VL) 1-2
73 Khôi + Thìn (Y Tế) gặp Hồng + Hà (NN0PTNT) 3-4
74 Đôi nam III Bắc + Hải (CĐVC) gặp Trung + Oai (KC) 2-3
75 Đôi nữ III Nhẫn + Hậu (TPHY) gặp Điềm + Thảo (Y Tế) 2-3
76 Đôi nam I Nhất bảng A gặp Nhất bảng C BKI
77 Nhất bảng B gặp Nhì bảng C BKII
78 Đôi nam II Nhất bảng B gặp Nhất bảng C BKI
79 Nhất bảng A gặp Nhì cao điểm (B,C) BKII
80 Đôi nam nữ I Nhất bảng A gặp Nhì bảng B BKI
81 Nhất bảng B gặp Nhì bảng A BKII
82 Đôi nam nữ II Nhất bảng A gặp Nhì bảng B BKI
83 Nhất bảng B gặp Nhì bảng A BKII
84 Đôi nữ I Hương + Giang (MH) gặp Huyền+ Hồng(NN0PTNT) 3-1
85 Nhung + Kha (KCN) gặp Anh + Hương (Y Tế) 4-5
86 Đôi nữ II Nhất bảng A gặp Nhì bảng B BKI
87 Nhất bảng B gặp Nhì bảng A BKII
88 Đôi nam I Chung Kết  
89 Đôi nam II Chung Kết  
90 Đôi nam nữ I Chung Kết  
91 Đôi nữ I Hương + Bích (GDĐT) gặp Anh + Hương (Y Tế) 2-5
92 Hương + Giang (MH) gặp Nhung + Kha (KCN) 3-4
93 Đôi nam nữ II Chung Kết  
94 Đôi nữ II Chung Kết  
 
BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
 
 
Đang online : 36
Đã truy cập : 545156

LIÊN KẾT WEBSITE