Hưng Yên công bố kết quả Bầu cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh\r\nNghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Khoản 2, Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13;
Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bầu cử ở 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ngày 28.5.2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là: 53 người;
- Số người ứng cử là: 88 người;
- Số đơn vị bầu cử: 13;
- Số khu vực bỏ phiếu: 1.188;
- Tổng số cử tri trong danh sách: 913.229;
- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 884.529;
- Tổng số cử tri không tham gia bỏ phiếu: 28.700;
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 96,86%;
- Số phiếu phát ra: 884.529;
- Số phiếu thu vào: 882.859;
- Số phiếu hợp lệ: 859.593 đạt 97,36% so với tổng số phiếu thu vào;
- Số phiếu không hợp lệ: 23.266, tỷ lệ 2,64% so với số phiếu thu vào.
Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
I. Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Hưng Yên:
1. Ông Đỗ Tiến Sỹ, được 73.955 phiếu, đạt 90,87% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Tạ Hồng Quảng, được 72.805 phiếu, đạt 89,46% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Nguyễn Trung Thành, được 68.736 phiếu, đạt 84,46% số phiếu hợp lệ;
4. Bà Trần Thị Tuyết Hương, được 66.576 phiếu, đạt 81,80% số phiếu hợp lệ;
5. Ông Nguyễn Anh Hào, được 65.063 phiếu, đạt 79,94% số phiếu hợp lệ;
II. Đơn vị bầu cử số 2: Huyện Tiên Lữ:
1. Ông Doãn Anh Quân, được 65.132 phiếu, đạt 90,68% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Đỗ Xuân Tuyên, được 62.408 phiếu, đạt 86,89% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Lê Xuân Tiến, được 62.202 phiếu, đạt 86,60% số phiếu hợp lệ;
4. Bà Đoàn Thị Thúy Vân, được 51.253 phiếu, đạt 71,36% số phiếu hợp lệ;
III. Đơn vị bầu cử số 3: Huyện Phù Cừ:
1. Ông Trần Minh Hải, được 55.648 phiếu, đạt 92,31% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Đặng Minh Ngọc, được 54.473 phiếu, đạt 90,36% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Nguyễn Duy Hợi, được 47.169 phiếu, đạt 78,25% số phiếu hợp lệ;
4. Bà Nguyễn Thị Thành, được 43.693 phiếu, đạt 72,48% số phiếu hợp lệ;
IV. Đơn vị bầu cử số 4: Huyện Kim Động:
1. Ông Lê Văn Lý (Đại đức Thích Thanh Quang), được 81.120 phiếu, đạt 95,54% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Phạm Huy Bình, được 80.702 phiếu, đạt 95,05% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Trần Quốc Toản, được 76.630 phiếu, đạt 90,25% số phiếu hợp lệ;
4. Ông Nguyễn Hùng Nam, được 76.423 phiếu, đạt 90,01% số phiếu hợp lệ;
5. Bà Phạm Thị Nguyện, được 71.272 phiếu, đạt 83,94% số phiếu hợp lệ;
V. Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Ân Thi:
1. Ông Phạm Văn Khuê, được 38.497 phiếu, đạt 84,17% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Đào Quang Kiền, được 36.941 phiếu, đạt 80,77% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Bùi Huy Cường, được 36.383 phiếu, đạt 79,55% số phiếu hợp lệ;
VI. Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Ân Thi:
1. Ông Nguyễn Văn Phóng, được 40.512 phiếu, đạt 94,74% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Đoàn Khắc Thuận, được 37.050 phiếu, đạt 86,65% số phiếu hợp lệ;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, được 36.711 phiếu, đạt 85,85% số phiếu hợp lệ;
VII. Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Khoái Châu:
1. Ông Bùi Mạnh Hùng, được 56.718 phiếu, đạt 80,95% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Lê Văn Hưng, được 56.520 phiếu, đạt 80,67% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Lương Minh Thanh, được 52.297 phiếu, đạt 74,64% số phiếu hợp lệ;
4. Bà Lê Thị Diệu Hồng, được 51.206 phiếu, đạt 73,08% số phiếu hợp lệ;
VIII. Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Khoái Châu:
1. Ông Đào Ngọc Huấn, được 59.393 phiếu, đạt 85,76% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Phạm Văn Nghệ, được 54.825 phiếu, đạt 79,17% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, được 54.360 phiếu, đạt 78,49% số phiếu hợp lệ;
4. Ông Nguyễn Văn Công, được 53.080 phiếu, đạt 76,65% số phiếu hợp lệ;
IX. Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Văn Giang:
1. Ông Nguyễn Duy Hưng, được 63.543 phiếu, đạt 81,52% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Đào Hồng Vận, được 61.063 phiếu, đạt 78,34% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Bùi Quang Chung, được 60.273 phiếu, đạt 77,32% số phiếu hợp lệ;
4. Ông Lê Văn Tuấn, được 59.650 phiếu, đạt 76,52% số phiếu hợp lệ;
5. Bà Quách Thị Hương, được 58.674 phiếu, đạt 75,27% số phiếu hợp lệ;
X. Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Yên Mỹ:
1. Ông Nguyễn Văn Minh, được 48.985 phiếu, đạt 92,79% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Trần Quốc Văn, được 48.889 phiếu, đạt 92,61% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Đỗ Xuân Sảng, được 46.808 phiếu, đạt 88,67% số phiếu hợp lệ;
XI. Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Yên Mỹ:
1. Ông Nguyễn Văn Đoan, được 46.742 phiếu, đạt 93,68% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Dương Văn Cảnh, được 41.161 phiếu, đạt 82,50% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Nguyễn Văn Phê, được 40.542 phiếu, đạt 81,25% số phiếu hợp lệ;
XII. Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Mỹ Hào:
1. Ông Đỗ Minh Tuân, được 60.624 phiếu, đạt 82,64% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Cao Quang Hưng, được 60.064 phiếu, đạt 81,87% số phiếu hợp lệ;
3. Bà Phạm Thị Tuyến, được 59.646 phiếu, đạt 81,30% số phiếu hợp lệ;
4. Ông Phạm Khắc Huân, được 59.613 phiếu, đạt 81,26% số phiếu hợp lệ;
5. Bà Đặng Thị Gấm, được 52.489 phiếu, đạt 71,55% số phiếu hợp lệ;
XIII. Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Văn Lâm:
1. Ông Nguyễn Minh Huấn, được 64.294 phiếu, đạt 80,99% số phiếu hợp lệ;
2. Ông Trịnh Văn Diễn, được 62.936 phiếu, đạt 79,28% số phiếu hợp lệ;
3. Ông Nguyễn Văn Đãng, được 58.320 phiếu, đạt 73,47% số phiếu hợp lệ;
4. Bà Trần Thị Thanh Thủy, được 57.727 phiếu, đạt 72,72% số phiếu hợp lệ;
5. Ông Hồ Văn Hóa, được 50.400 phiếu, đạt 63,49% số phiếu hợp lệ;
Tổng số người trúng cử: 53 người
Điều 2: Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố; Ủy ban Bầu cử các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân biết.
TM. Ủy ban Bầu cử tỉnh
Chủ tịch
đ ã ký
Đỗ Tiến Sỹ
Đang online : 33
Đã truy cập : 631666

LIÊN KẾT WEBSITE