Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và tỉnh Hưng Yên

Ngày 07/01/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và tỉnh Hưng Yên cho cán bộ công đoàn tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Thường trực LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Ban chuyên môn và đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên chức, CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu các quy định, kết luận, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 03/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới….các văn bản, nghị quyết, chỉ thị khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và tỉnh Hưng Yên…

Đ/c Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng việc đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và tỉnh Hưng Yên vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, của tổ chức công đoàn và sự phát triển của đất nước. Đồng chí yêu cầu các đai biểu sau hội nghị tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về nội dung các chỉ thị, nghị quyết; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng nhiệm vụ được giao; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa nội dung học tập hôm nay vào cuộc sống, biến những quyết định của của chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết thành hiện thực sinh động trong thực tế, góp phần góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và hoàn thành các mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kì hội nhập 4.0./.

T/h: Đào Thu (TG_NC)

Đang online : 46
Đã truy cập : 702249

LIÊN KẾT WEBSITE