Học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 24/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các quy định, kết luận, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

      Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; điểm cầu xã, phường, thị trấn và tương đương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…

 

Các đại biểu dự hội nghị

       Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW ngày 5/8/2022 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Thông báo số 325-TB/TU ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của cấp ủy cấp mình. Nội dung cần học tập, quán triệt tại hội nghị rất quan trọng, vì vậy, các đại biểu sắp xếp công việc hợp lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham dự đầy đủ, tập trung cao trong việc nghiên cứu, học tập và trao đổi ý kiến với báo cáo viên. Sau hội nghị, cấp ủy các cấp căn cứ điều kiện thực tiễn xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.
       Trong buổi sáng, các đại biểu nghe báo cáo viên của Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung gồm: Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

     Buổi chiều, báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.
       Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
        Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đánh cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu tham gia học tập, nghiên cứu các văn bản, quy định mới của Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Gắn việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc triển khai, quán triệt thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”…Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh kịp thời cụ thể hóa và thực hiện nghiêm quy định về cán bộ và quản lý cán bộ, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm, công minh, chính xác, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thi hành kỷ luật trong đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…Cùng với đó, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm... Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
        Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban chỉ đạo cùng cấp xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay./.

                                                   Theo báo Hưng Yên

Đang online : 27
Đã truy cập : 702165

LIÊN KẾT WEBSITE