Công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 31.5.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Nghị quyết số 213). Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Quyết nghị: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết số 213 có hiệu lực kể từ ngày ký.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVII,

NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ công tác

 1

Nguyễn Thị Anh

1/1/1973

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

2

Nguyễn Tuấn Anh

16/11/1976

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Hưng Yên

3

Phạm Huy Bình

20/8/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên

4

Trần Tùng Chuẩn

22/5/1976

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

5

Nguyễn Văn Công

4/1/1964

Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI 

6

Bùi Thế Cử

17/9/1978

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

7

Trịnh Văn Diễn

25/12/1963

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

8

Nguyễn Văn Đoan

23/10/1964

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Mỹ

9

Lê Văn Đoàn

4/5/1971

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến

10

Nguyễn Văn Đoàn

21/2/1978

Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy Phù Cừ

11

Đặng Thị Gấm

26/11/1978

 

Phó Trưởng ban
 Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

12

Mai Xuân Giới

31/12/1975

Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy Ân Thi

13

Chu Quốc Hiệu

5/10/1968

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

Văn Giang

14

Lê Quang Hòa

4/2/1976

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

15

Nguyễn Thị Thu Hoài

30/7/1973

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên

16

Phạm Khắc Huân

30/6/1982

Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

17

Bùi Mạnh Hùng

1/8/1978

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

18

Nguyễn Lê Huy

24/12/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban

Nội chính Tỉnh ủy

​​​​​Hưng Yên

19

Cao Quang Hưng

2/4/1979

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban

Dân vận Tỉnh ủy

​​​​Hưng Yên

20

Lê Văn Hưng

14/9/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên

21

Nguyễn Duy Hưng

22/5/1971

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên

22

Đỗ Thị Hương

4/5/1978

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

23

Quách Thị Hương

11/8/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên

24

Trần Thị Tuyết Hương

10/12/1972

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

25

Nguyễn Bật Khánh

7/6/1970

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm

26

Lê Văn Khuê
(Thượng tọa Thích
Thanh Khuê)

9/8/1971

Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hưng Yên

27

Phạm Văn Khuê

12/12/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên

28

Vũ Văn Kiên

4/1/1979

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

Hưng Yên

29

Trần Thanh Liêm

19/8/1966

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Tô Hiệu Hưng Yên

30

Vũ Hồng Luyến

29/3/1983

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên

31

Hoàng Thị Minh Nghĩa

18/8/1972

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hưng Yên

32

Doãn Thị Nguyệt

22/11/1973

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên

33

Doãn Anh Quân

30/5/1964

Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND

huyện Tiên Lữ

34

Đinh Hồng Quyên

20/9/1978

Chánh Văn phòng

Huyện ủy Văn Lâm

35

Đặng Ngọc Quỳnh

9/11/1963

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên

36

Nguyễn Đức Sơn

10/2/1970

Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy Khoái Châu

37

Nguyễn Thành Sơn

21/11/1975

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

38

Phạm Thái Sơn

20/3/1969

Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy Kim Động

39

Đỗ Tiến Sỹ

2/11/1965

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn

Đại biểu Quốc hội tỉnh

Hưng Yên

40

Nguyễn Đức Tải

8/1/1970

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

41

Lương Minh Thanh

17/11/1975

 Giám đốc Công ty

Điện lực Hưng Yên

42

Nguyễn Trung Thành

24/1/1970

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

43

Vũ Văn Thắng

3/10/1969

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên

44

Vũ Trọng Thoan

4/2/1974

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên

45

Đoàn Khắc Thuận

31/12/1969

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh

Hưng Yên khóa XVI

46

Trần Thị Thanh Thủy

2/6/1973

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy

Mỹ Hào

47

Lê Xuân Tiến

21/8/1972

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

48

Trần Quốc Toản

25/7/1973

Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh

Hưng Yên

49

Đỗ Minh Tuân

2/5/1964

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

50

Lê Văn Tuấn

25/12/1965

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên

51

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

13/9/1969

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

Hưng Yên

52

Trần Quốc Văn

16/7/1968

Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh

Hưng Yên

53

Nguyễn Văn Viện

5/1/1971

Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên

 Danh sách xếp theo vần: A, B, C…

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu của tỉnh Hưng Yên là 53 đại biểu. Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 53 đại biểu.

Đang online : 27
Đã truy cập : 545221

LIÊN KẾT WEBSITE