Các kỳ đại hội của công đoàn tỉnh Hưng Yên

.

(Từ Đại hội I đến Đại hội XVII)

Trước tổng khởi nghĩa tháng 8, Hưng Yên có 10 công nhân hoạt động bí mật, lấy danh nghĩa Việt Minh.
Sau tổng khởi nghĩa tháng 8, Hội công nhân cứu quốc ra đời ở Thị xã Hưng yên với 50 hội viên là thành viên Mặt trận Việt minh. Ban chấp hành hội do đồng chí Nguyễn Văn Nguyên làm trưởng ban. Khi hội công nhân cứu quốc Việt Nam đổi tên thành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Công nhân cứu quốc của Hưng Yên cũng được đổi tên. Đứng trước yêu cầu của phong trào công nhân cả nước Ban Công vận của Trung ương Đảng ra đời, Ban Công vận Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập tháng 02/1947 do đồng chí Phạm Văn Hạnh làm Trưởng ban và hai đảng viên khác. Tháng 10/1947, đồng chí Nguyễn Thanh Bình được điều về phụ trách công đoàn tỉnh Hưng Yên, tiến hành vận động thành lập tổ chức công đoàn cơ sở ở các huyện. Đến cuối năm 1947, ở các huyện, thị đã thành lập được các công đoàn huyện trực thuộc Liên hiệp Liên đoàn tỉnh như: công đoàn huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Phù Cừ, Tiên Lữ, Khoái Châu,...Công đoàn xưởng vũ khí (Công binh xưởng) được thành lập trực thuộc Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên
Tháng 5 năm 1948, Đại hội liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Đình Cầu Ngọc (nay là Đình Mão Xuyên) Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Hội nghị nghe báo cáo về công tác vận động công nhân viên chức trong thời gian qua; những đóng góp của phong trào công nhân trong cuộc kháng chiến kiến quốc; thảo luận việc triển khai các nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh Uỷ Hưng Yên và thông qua các nghị quyết của BCH liên hiệp công đoàn Hưng Yên (khoá I) . Nghị quyết của hội nghị tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là vận động CNVC, thợ thủ công tích cực tham gia kháng chiến theo phương châm "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến" và nhấn mạnh các biện pháp kiện toàn tổ chức công đoàn, hội nghị bầu BCH liên hiệp công đoàn tỉnh Hưng Yên khoá I gồm 09 đồng chí . Đ/c Nguyễn Thanh Bình được bầu là Chánh Thư ký, đồng chí Phạm Hữu Cận được bầu là Phó Chánh Thư ký.

Đại hội lần thứ II công đoàn tỉnh Hưng Yên họp tháng 5 năm 1949 tại Đền Vương huyện Tiên Lữ, có hơn 100 đại biểu về dự Đại hội , Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn. Đ/c Nguyễn Thanh Bình được bầu lại làm Chánh Thư ký liên hiệp công đoàn tỉnh Hưng Yên. Đại hội đã ra nghị quyết về nhiệm vụ động viên công nhân lao động toàn tỉnh hăng hái tham gia kháng chiến kiến quốc.
Tháng 12 năm 1955, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ III được tổ chức tại đền Thiên Hậu thị xã Hưng Yên. Đại hội đã thảo luận và ra nghị quyết về việc vận động "Đẩy mạnh phong trào hợp tác hoá nông nghiệp và thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch Nhà nước", Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên gồm 09 đồng chí, đồng chí Đào Nguyên Kiệm được bầu làm Thư ký liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên, đồng chí Vũ Lâm được bầu làm Phó Thư ký liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên.
 
Tháng 12 năm 1957, Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ IV được tiến hành tại đền Thiên Hậu thị xã Hưng Yên. Đại hội thảo luận và thông qua nghị quyết về tình hình nhiệm vụ mới của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Hưng Yên. Đại hội đã bầu BCH liên hiệp Công đoàn gồm 11 uỷ viên, đồng chí Phạm Cao được bầu làm thư ký, đồng chí Vũ Lâm được bầu làm Phó Thư ký liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên.
Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 4 tháng 5 năm 1960, Đại hội V Công đoàn tỉnh Hưng Yên khai mạc tại hội trường tỉnh ( Thị xã Hưng Yên ) Đại hội đã tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và động viên phong trào công nhân Hưng Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Tứ Hoá, phong trào thi đua tiên tiến phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Đại hội đã bầu BCH liên hiệp Công đoàn Hưng Yên gồm 19 uỷ viên ( Có 02 uỷ viên dự khuyết ) đồng chí Vũ Lâm: được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Thị Thuần được bầu làm Phó Thư ký liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên.

Tháng 2 năm 1964 Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ VI đã họp trọng thể tại hội trường tỉnh Hưng Yên, Đại hội đã tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn 3 năm 1960 - 1963 và thông qua chương trình công tác nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961 - 1965 ), Đại hội đã bầu ra BCH liên hiệp công đoàn gồm 15 đồng chí do đồng chí: Vũ Lâm làm thư ký, đồng chí Nguyễn Thị Thuần làm phó thư ký.
 

Đại hội lần thứ VII Công đoàn tỉnh Hưng Yên họp từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 1966, tại Đình Cao Đông, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, Đại hội đã tổng kết phong trào công nhân viên chức trong tỉnh từ 1964 đến 1966, Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới là: Thi đua đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống công nhân viên chức ở những nơi sơ tán. đại hội đã bầu BCH gồm 19 đồng chí. Đồng chí Vũ Lâm được bầu lại làm thư ký, đồng chí Bùi Văn Loan và Đ/c Nguyễn Đức Tuệ được bầu làm phó thư ký liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên.

Tháng 2 năm 1968 hợp nhất 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng Công đoàn tỉnh Hải Hưng đã qua 6 kỳ đại hội lấy tên từ đại hội I đến Đại hội VI.
Đại hội lần thứ nhất họp vào tháng 6 năm 1974 tại hội trường liên hiệp Công đoàn tỉnh, thị xã Hải Dương.
Đại hội lần thứ II họp từ ngày 23 đến ngày 27/3/1978 tại hội trường liên hiệp công đoàn tỉnh, thị xã Hải Dương.
Đại hội lần thứ III họp từ ngày 25 đến ngày 27/3/1981 tại hội trường Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Hồng Quang thị xã Hải Dương.
Đại hội lần thứ IV họp từ ngày 15 đến ngày 17/8/1983 tại hội trường Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Hồng Quang, thị xã Hải Dương.
Đại hội lần thứ V họp từ ngày 28 đến ngày 30/7/1988 tại hội trường Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Hồng Quang, thị xã Hải Dương.
Đại hội lần thứ VI họp từ ngày 20 đến ngày 21/4/1993 tại hội trường Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Hồng Quang, thị xã Hải Dương.
Từ ngày 1/1/1997,tỉnh Hưng Yên được tái lập, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên được tái lập lại, BCH lâm thời LĐLĐ tỉnh gồm15 đ/c , Đ/c Lưu Văn Thu là Chủ tịch.
Đại hội lần thứ XIV, công đoàn tỉnh Hưng Yên họp từ ngày 20 đến ngày 21/5/1998 tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Bạch Đằng, thị xã Hưng Yên, mục tiêu của Đại hội là "Vì sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, vì việc làm đời sống của người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh". Đại hội đã bầu BCH gồm 31 đ/c, 9 đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ, Đ/c Lưu Văn Thu được bầu làm Chủ tịch, Đ/c Vũ Minh Kha và Đ/c Vũ Thị Sáu được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Tháng 2/ 2001 Đ/c Lưu văn Thu chuyển nhận công tác mới, Đ/c Vũ Thị Sáu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Chu Thế Bình được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ XV công đoàn tỉnh Hưng Yên diễn ra trong 3 ngày từ ngày 04 đến ngày 06/6/2003 tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Bạch Đằng, thị xã Hưng Yên, mục tiêu của Đại hội là "Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh". Đại hội đã bầu BCH gồm 33 đ/c, 11 đ/c uỷ viên Ban thường vụ, Đ/c Vũ Thị Sáu tái cử làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XV, Đ/c Chu Thế Bình, Đ/c Cao Xuân Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Tháng 3/2007 Đ/c Vũ Thị Sáu nghỉ hưu, Đ/c Cao Xuân Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Đại hội lần thứ XVI công đoàn tỉnh Hưng Yên khai mạc trọng thể tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, đường Bạch Đằng, thị xã Hưng Yên từ ngày 10/7 đến ngày 11/7/2008. Đại hội tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2008 đồng thời xây dựng mục tiêu phương hướng nhiêm kỳ 2008 - 2013 với khẩu hiệu hành động là : Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn vì quyền, lợi ích người lao động vì sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên.

Đại hội đã bầu BCH gồm 33 đ/c, 11 đ/c uỷ viên Ban Thường vụ, Đ/c Cao Xuân Hồng tái cử giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XVI, Đ/c Chu Thế Bình, Đ/c Đặng Thị Điểm được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội lần thứ XVII Công đoàn tỉnh Hưng Yên diễn ra vào 02 ngày 25 và 26/02/2013, trong bối cảnh đất nước đang trong tiến trỡnh hội nhập ngày càng sõu với nền kinh tế thế giới. Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh đó và đang cùng các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Hưng Yên là đợt sinh hoạt Chính trị quan trọng thể hiện tính dân chủ rộng rãi, sôi nổi của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Đại hội diễn ra trong thời điểm hết sức có ý nghĩa, đó là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII vừa thông qua Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động (Sửa đổi) năm 2012 nhằm bảo vệ cán bộ công đoàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kộm và nguyờn nhõn, rỳt ra những bài học kinh nghiệm từ quỏ trỡnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ(2013- 2018); động viên đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Hưng Yên ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh, văn minh.

LIÊN KẾT WEBSITE